Strategy & Change

Analyseert mondiale trends op kansen en bedreigingen voor overheid en bedrijfsleven.

Strategy & Change

Vier thema's

Het TNO en HCSS programma Strategy & Change analyseert mondiale trends op kansen en bedreigingen voor overheid en bedrijfsleven. De combinatie van de strategische analysefunctie van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en de technologische innovatiekracht van TNO is uniek in Europa en maakt het mogelijk een relatie te leggen tussen de snel veranderende internationale context en een strategie van innovatie die hierop anticipeert. Strategy & Change wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de uitdagingen waar Nederland voor staat. Door nadrukkelijker afstemming te zoeken bij overheid en bedrijfsleven, zullen de resultaten mede bepalend zijn voor de richting van het brede onderzoek dat door TNO wordt uitgevoerd.

Foresight studies

Foresight studies

Op de vier thema’s worden doorlopende foresight-studies uitgevoerd, gericht op het vroegtijdig onderkennen van nieuwe trends en ontwikkelingen. Het gaat erom te weten wat er om ons heen gebeurt of kan gaan gebeuren, maar ook om ‘ken uzelve’: wat zijn de eigen sterktes, zwaktes en mogelijkheden, van organisaties, van structuren in Nederland, van onze economie, ons innovatiesysteem en de Nederlandse samenleving als geheel. Dus geen passief kennen, maar de opmaat naar (pro-) actief handelen.

Gevolgen voor Nederland

Gevolgen voor Nederland

De foresight-studies brengen de mogelijke consequenties van de ontwikkelingen voor Nederland in kaart. Dit gebeurt vanuit de invalshoek van ieder van de vier thema’s, maar ook met een integrale blik. Bijvoorbeeld, als door schaarste aan grondstoffen Nederland onvoldoende kan beschikken over bepaalde grondstoffen wordt de transitie naar een duurzame economie onmogelijk; wordt klimaatverandering onbeheersbaar; wordt de economie, dus onze welvaart en welzijn, aangetast; en ontstaan spanningen die onze politieke stabiliteit en maatschappelijke veiligheid ondermijnen. Om dit te voorkomen moet onze vrijheid van handelen worden vergroot door, ons onafhankelijker van het buitenland te maken, afhankelijkheden die onvermijdelijk zijn te aanvaarden of nieuwe afhankelijkheden bewust te creëren waardoor wij invloed op andere landen kunnen uitoefenen.

Anticipatie

Anticipatie

Strategy & Change versterkt het anticipatievermogen van Nederland. Het signaleert ontwikkelingen om ons heen en bij ons zelf; schetst handelingsperspectief en komt met voorstellen die strategische lenigheid en handelingsvrijheid vergroten. Strategy & Change mobiliseert partijen, met als doel de veiligheid, leefbaarheid, weerbaarheid en economische vitaliteit van ons land te waarborgen.

Alle thema's