Project

Modellering van (Toekomstige) Veiligheidsstelsels

Modellering van (Toekomstige) Veiligheidsstelsels
In een wereld van al-Qaeda boodschappen op internetfora, rampen en ongevallen die klein beginnen maar snel bovenlokale gevolgen hebben en grensoverschrijdende misdaad en cyber crime wordt de taak van de overheid om de bevolking te beschermen steeds complexer. Veel partijen dragen bij aan veiligheid, de rol van bedrijven en burgers in het waarborgen van veiligheid neemt toe. Verdeling van taken en verantwoordelijkheden wordt moeilijker, coördinatie en afstemming een gecompliceerd proces.

Soms gaat het fout. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar in de ramp bij Moerdijk. Vaak leiden dit soort problemen tot nieuwe regelgeving, die niet altijd even goed bij andere, bestaande regels passen. Als incidentbestrijding de norm wordt, is de kans dat een duur, zichzelf tegenwerkend en slecht gebalanceerd totaalstelsel ontstaat groot. In het rapport Modellering van (Toekomstige) Veiligheidsstelsels wordt gepleit voor ontwikkeling van een integrale benadering van veiligheid, waarbij rekening wordt gehouden met complexiteit. Het rapport exploreert het concept van een ‘samenhangend veiligheidsstelsel’ als een overkoepelend raamwerk voor analyse en visie- en beleidsvorming. Het werkt de karakteristieken van veiligheidsstelsels uit, en betoogt hoe deze kunnen bijdragen aan een beter geïntegreerd veiligheidsbeleid.

Het project kan follow-up krijgen in de uitwerking van een aantal mogelijke ideaaltypische varianten voor het veiligheidsstelsel, reflectie op de status en voortgang in de Strategie en het Project Nationale Veiligheid, alsook op concrete beleidsdossiers en ter ontwikkeling van een denkkader voor het nieuwe Strategy & Change-project Future Security R&D policies.

Project experts

Integrale Veiligheid